Betingelser

Det væsentlige

Velkommen til Terapeut Booking. Vi er glade for, at du har valgt vores platform til administration af din klinik eller terapipraksis. Mens de fulde vilkår og betingelser indeholder alle de juridiske detaljer, har vi lavet dette resumé for at fremhæve de vigtigste punkter på en mere ligetil måde.

Hvad vi tilbyder
Vi tilbyder en omfattende platform, der er designet til at hjælpe sundhedsklinikker og selvstændige terapeuter med at administrere bookinger, fakturaer og journaler effektivt.

Dit ansvar
Ved at bruge vores platform accepterer du at overholde vores vilkår, respektere privatlivspolitikker og overholde gældende love. I bund og grund beder vi dig om at bruge vores service ansvarligt.

Beskyttelse af data
Dine datas sikkerhed er vores prioritet. Vi overholder strenge databeskyttelsesstandarder for at sikre, at dine oplysninger forbliver fortrolige.

Betaling
Vores prismodel er gennemsigtig, så du ved præcis, hvad du betaler for. Hvis du ønsker at afbryde vores service, er processen ligetil.

Opdateringer
Vi stræber hele tiden efter at forbedre vores platforms funktioner og ydeevne. Som bruger vil du drage fordel af regelmæssige opdateringer, der har til formål at forbedre din oplevelse.

Support
Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, står vores supportteam klar til at hjælpe dig.

Detaljerede vilkår
De fuldstændige vilkår og betingelser, der følger denne side, giver en detaljeret juridisk ramme for brugen af vores platform. Selvom de kan virke komplekse, er de vigtige for at beskytte begge involverede parter.

Tak, fordi du tog dig tid til at forstå kerneelementerne i vores serviceaftale. Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere afklaring, er vi her for at hjælpe.

 1. Oversigt

  1. Udbyderen (“Udbyderen”) er et firma, der tilbyder en online
   platform, som muliggør for sundhedsklinikker og selvstændige terapeuter at administrere
   bookinger, fakturaer og medicinske optegnelser (platformen). Funktionerne og funktionaliteten af
   Udbyderens Platform er beskrevet mere detaljeret på Udbyderens hjemmeside.
  2. Disse generelle vilkår og betingelser (herefter “Vilkår og
   Betingelser”
   ) fastlægger rammen og de gældende vilkår for Kundens Abonnement,
   inklusiv Udbyderens levering af adgang til, og Kundens brug af, platformen.
  3. Ved at indsende en ordre på vores hjemmeside accepterer Kunden, og accepterer at
   være bundet af, disse Vilkår og Betingelser. Disse Vilkår og Betingelser sammen med de andre
   betingelser, som Kunden accepterer ved at indsende en ordre, udgør en bindende aftale for
   Abonnementet (herefter “Aftalen”).
  4. Disse Vilkår og Betingelser inkluderer følgende bilag og anses for at være
   inkorporeret heri ved denne henvisning: Bilag 1 (Databehandleraftale).
 2. Rækkefølge af forrang

  1. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelser mellem Vilkår og Betingelser og
   dens bilag, skal førstnævnte have forrang. Uanset den foregående sætning, skal Bilag 1
   (Databehandleraftale) have forrang over Vilkår og Betingelser for spørgsmål vedrørende
   Udbyderens behandling af persondata på vegne af Kunden.
 3. Tjenesterne

  1. Kunden tildeles, for løbetiden af Perioden, en begrænset, tilbagekaldelig,
   ikke-overførbar og ikke-underlicensierbar licens til at få adgang til og bruge Platformen til
   sine egne interne forretningsformål, herunder til formålet med at administrere bookinger,
   fakturering og registrering (herefter “Licensen”).
  2. Udbyderen kan foretage yderligere udviklinger, ændringer eller ændringer af
   Platformen eller andre dele af Tjenesterne, som skønnes nødvendige eller passende af Udbyderen
   efter eget skøn, forudsat at sådanne ændringer ikke resulterer i fjernelsen af
   kernefunktionaliteten af Tjenesterne for Kunden.
 4. Fejl i tredjeparts software og tjenester

  1. Hvis afvigelser i Tjenesterne skyldes fejl i tredjeparts software og/eller
   tjenester uden for, hvad Udbyderen kan kontrollere, er Udbyderens forpligtelse til at rette
   afvigelsen begrænset til at rapportere fejlen til den pågældende tredjepart og holde Kunden
   informeret om status på rettelsesindsatsen. Kunden kan ikke påberåbe sig manglende opfyldelse
   eller andre krav i Aftalen i forhold til sådanne fejl i tredjeparts software eller tjenester.
 5. Ansvarsfraskrivelse for garantier

  1. I det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning, leverer Udbyderen
   Tjenesterne på en “som de er” og “som tilgængelig” basis alene, uden nogen form for garantier.
   Udbyderen fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier om, at Tjenesterne vil være uafbrudte,
   fejlfrie eller fuldstændig sikre.
 6. Underleverandører

  1. Udbyderen kan ansætte underleverandører eller andre tredjepartsleverandører til
   brug i opfyldelsen af Udbyderens forpligtelser under Aftalen.
  2. Udbyderens brug af underleverandører til formålet med behandling af persondata,
   skal reguleres som fastsat i Bilag 1 (Databehandleraftale).
 7. Kundens forpligtelser

  1. Kunden skal acceptere og modtage de Tjenester, der leveres af Udbyderen, og
   samarbejde loyalt og i god tro på enhver rimelig måde, som Udbyderen anmoder om i forbindelse
   med modtagelsen af Tjenesterne. 
  2. Kunden skal give nøjagtige og komplette oplysninger om Kunden og dennes
   virksomhed. Udbyderen kan dele oplysninger om Kunden og Kundens virksomhed med tredjeparter, når
   det er nødvendigt for at levere Tjenesterne til Kunden.
  3. Kunden er ansvarlig for at sikre, at dennes loginoplysninger holdes sikre og
   fortrolige, og for at forhindre uautoriseret brug af Kundens konto. Kunden skal underrette
   Udbyderen uden unødig forsinkelse om enhver uautoriseret brug af Kundens konto og eventuelle
   sikkerhedsbrud, som Kunden bliver opmærksom på.
 8. Kommercielle Vilkår

  1. Priser og fakturering

   1. Kunden skal betale Udbyderen et abonnementsgebyr, som vises for Kunden
    ved køb. Yderligere, når antallet af klientaftaler i Kundens kalender(e) overstiger 500
    klientaftaler, skal Kunden betale et ekstra gebyr som beskrevet i Udbyderens prisliste.
   2. Derudover kan der påløbe yderligere omkostninger, hvis Kunden køber
    ekstra Tilføjelser og/eller Tjenester.
   3. En komplet prisliste for Udbyderens Tjenester er tilgængelig på deres
    hjemmeside. Alle priser er angivet eksklusiv moms.
   4. Kundens betaling skal foretages med kreditkort gennem Udbyderens
    betalingsgateway. Hvis Kunden har valgt et månedligt abonnement, vil Kunden automatisk
    blive opkrævet på forhånd på månedsbasis. Hvis Kunden har valgt et årligt abonnement,
    vil Kunden automatisk blive opkrævet på forhånd på årsbasis.
  2. Prisjusteringer

   1. Udbyderen kan justere sine priser årligt for at afspejle enhver stigning
    i det gældende prisindeks, med den oprindelige referenceværdi værende indeksværdien for
    måneden for Aftalens ikrafttrædelsesdato. Det gældende prisindeks under Aftalen er
    detailprisindekset (hovedindekset) fra Danmarks Statistik.
   2. Priserne kan også justeres i det omfang, at regler eller administrative
    beslutninger vedrørende offentlige skatter ændres på en måde, der påvirker betalingen
    for eller omkostningerne ved at levere Tjenesterne. Sådanne prisændringer skal
    dokumenteres og vil gælde fra Kundens modtagelse af meddelelse om prisændringerne.
   3. Udbyderen kan ellers justere sine priser efter eget skøn. Kunden skal
    gives to (2) måneders skriftligt varsel, før sådanne prisændringer træder i kraft for
    Kunden.
  3. Fortrinspriser og rabat

   1. Udbyderen kan køre midlertidige kampagner og tilbyde rabatter på levering
    af vores Tjenester. Sådanne kampagner og rabatter vil være underlagt yderligere vilkår
    og betingelser, som specificeret i tilbuddet.
 9. Ophavsrettigheder og ejerskab af data

  1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

   1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører en Part før denne
    Aftale, skal forblive bestående og forblive ejendommen af den pågældende Part.
   2. Alle rettigheder, titler og interesser, herunder alle intellektuelle
    ejendomsrettigheder, i og til Platformen, herunder eventuelle ændringer eller yderligere
    udviklinger af Platformen og enhver anden del af Tjenesterne, samt alle aggregatdata
    vedrørende brugen af Tjenesterne, er ene og alene Udbyderens ejendom.
   3. Kunden overdrager hermed til Udbyderen ejerskabet af eventuelle
    intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til Platformen og Tjenesterne, som anført i
    klausul 9.1.2 direkte ovenfor, fuldt ud og uden nogen kompensation til Kunden.
   4. I det omfang Kunden giver nogen forslag eller kommentarer relateret til
    Platformen eller andre dele af Tjenesterne, skal Udbyderen have ret til at beholde og
    bruge sådanne forslag eller kommentarer i nuværende eller fremtidige Udbyder-software
    eller tjenester, fri for enhver byrde og uden nogen specifik godkendelse eller
    yderligere kompensation.
  2. Ejerskab af data

   1. Kunden bevarer alle ejendomsrettigheder til alle Kundens data, der lagres
    eller behandles af Udbyderen i forbindelse med leveringen af Tjenesterne under Aftalen.
   2. Udbyderen har kun adgang til Kundens data i det omfang, det er nødvendigt
    for at muliggøre, at Udbyderen kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne
    Aftale, og må kun behandle sådanne data til andre formål med forudgående skriftligt
    samtykke fra Kunden. Udbyderen har under ingen omstændigheder ret til at tilbageholde
    Kundens data.
   3. Uanset det ovenfor nævnte, skal Udbyderen have fuld ejendomsret over alle
    aggregerede eller statistiske outputdata, som kommer til eksistens gennem Kundens brug
    af Tjenesterne.
 10. Tredjeparts vilkår og betingelser

  1. Betalingsservice på Platformen leveres af vores underleverandør Stripe, Inc.
   Kundens brug af denne service er underlagt Stripe Connected Account-aftalen, som inkluderer
   Stripes Vilkår for Service. Ved at købe vores betalingsservice accepterer Kunden at være bundet
   af Stripe Connected Account-aftalen, herunder Stripes Vilkår for Service. Stripe Connected
   Account-aftalen og Stripes Vilkår for Service vil blive fremlagt for Kunden før Kundens køb af
   betalingsservicen.
 11. Databeskyttelse

  1. Med hensyn til Udbyderens behandling af persondata på vegne af Kunden, forpligter
   Parterne sig til at overholde bestemmelserne fastsat i databehandleraftalen inkluderet i Bilag 1
   (Databehandleraftale).
 12. Brud på aftalen

  1. Manglende opfyldelse af nogen af Parternes forpligtelser i henhold til Aftalen på
   en rettidig måde, udgør et brud på denne Aftale.
  2. I tilfælde af brud på Aftalen af en af Parterne, skal den ikke-overtrædende Part
   have de rettigheder og retsmidler, der generelt er til rådighed for den i henhold til gældende
   lovgivning, underlagt de begrænsninger, der er anført heri, herunder uden begrænsning i klausul
   5 og 15.
 13. Genoprettelse af data

  1. I tilfælde af tab eller ødelæggelse af Kundens data, vil Udbyderen assistere
   Kunden ved at genskabe Kundens data fra den senest tilgængelige sikkerhedskopi. Hvis tabet eller
   ødelæggelsen er forårsaget af omstændigheder, som Kunden er ansvarlig for, vil en sådan
   assistance blive ydet på et tids- og materialgrundlag i henhold til Udbyderens standard
   timepriser, for Kundens regning.
 14. Varighed og opsigelse

  1. Varighed

   1. Abonnementet træder i kraft på datoen for Kundens ordre og forbliver i
    kraft indtil opsigelse af en af Parterne (herefter “Perioden“).
  2. Opsigelse efter eget skøn

   1. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet ved at give Udbyderen
    besked. Sådan besked kan gives ved at kontakte Udbyderens kundesupport. Opsigelsen
    træder i kraft ved udgangen af den nuværende faktureringsperiode.
  3. Opsigelse på grund af årsag

   1. Hvis en Part væsentligt misligholder Aftalen, og en sådan misligholdelse
    ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan den ikke-overtrædende Part opsige Aftalen på
    grund af årsag med øjeblikkelig virkning ved at give skriftlig opsigelse til den
    overtrædende Part.
   2. Kundens misbrug af betalingssystemet, overtrædelse af sikkerhedsregler
    eller retningslinjer udstedt af Udbyderen eller af nogen af vores underleverandører
    betragtes som en væsentlig misligholdelse.
 15. Ansvarsbegrænsning

  1. Ingen af Parterne skal have noget ansvar (hvad enten det er i kontrakt, tort,
   uagtsomhed, brud på lovpligtig pligt eller andet) som helst opstået ud af eller i forbindelse
   med denne Aftale for ethvert krav i det omfang, at sådant ansvar vedrører:

   1. følgeskader, særlige, tilfældige, indirekte eller straffende skader;
   2. tab af fortjeneste, tab af indtægter, tab af indkomst, tab af data eller
    formindskelse af værdi eller tab af goodwill eller potentielle forretningsmuligheder;
    eller
   3. nogen skader, der ikke har en rimelig årsagssammenhæng med den
    overtrædelse, der gav anledning til kravet.
  2. Hver Parts samlede samlede ansvar over for den anden Part under denne Aftale skal
   være begrænset til den samlede årlige betaling, som Kunden har betalt til Udbyderen for
   Tjenesterne i de tolv (12) måneder forud for datoen for kravet.
  3. Begrænsningerne i klausul 15.1 skal ikke gælde for skader, der er pådraget som
   følge af grov uagtsomhed, forsætlig forseelse, eller for krav underlagt Parters
   erstatningsforpligtelser i henhold til klausul 16.
 16. Erstatning

  1. Udbyderen skal, for egen regning, betale, forsvare, erstatte og holde Kunden
   skadesløs, fra og imod, alle omkostninger, udgifter (herunder, uden begrænsning, rimelige
   advokatgebyrer), forpligtelser, krav, sager, skader og tab, som pådrages, på nogen måde opstået
   fra eller forbundet med ethvert krav fra en tredjepart, der hævder, at Platformen eller andre
   Tjenester fra Udbyderen krænker tredjepartens intellektuelle ejendomsrettigheder.
  2. Kunden skal for egen regning betale, forsvare, erstatte og holde Udbyderen
   skadesløs fra og imod alle omkostninger, udgifter (herunder, uden begrænsning, rimelige
   advokatgebyrer), forpligtelser, krav, sager, skader og tab, som pådrages, på nogen måde opstået
   fra eller forbundet med:

   1. tjenester leveret til slutkunder af Kunden (uanset om sådanne tjenester
    leveres ved brug af Tjenesterne eller ej) eller eventuelle aftaler eller abonnementer
    indgået i forbindelse dermed;
   2. enhver anden aftale eller forretningsforhold mellem Kunden og en
    tredjepart med det formål at modtage eller bruge Tjenesterne under denne Aftale; og
   3. enhver krænkelse af Udbyderens intellektuelle ejendomsrettigheder, eller
    tredjepartskrav om, at Udbyderens brug af materialer leveret af Kunden i
    overensstemmelse med Aftalen krænker deres intellektuelle ejendomsrettigheder.
  3. Hvis et krav rejses eller med rimelighed kan forventes at blive rejst mod en Part
   berettiget til erstatning (den “Erstatningsberettigede Part“) under klausul
   16.1 eller 16.2 ovenfor, skal Parten, der modtager et sådant krav eller bliver opmærksom derpå,
   så hurtigt som muligt give den anden Part (den “Erstatningsgivende Part“)
   skriftlig meddelelse herom.
  4. Den Erstatningsgivende Part skal have adgang til al relevant information i den
   Erstatningsberettigede Parts besiddelse om det pågældende krav. Den Erstatningsgivende Part skal
   have lov til at føre og den Erstatningsberettigede Part skal loyalt assistere i sådanne rimelige
   undersøgelser, der kræves for, at den Erstatningsgivende Part kan vurdere kravet.
  5. Ved modtagelse eller afgivelse af meddelelse om et faktisk eller muligt krav,
   skal den Erstatningsgivende Part inden for en rimelig tid efter at have modtaget eller afgivet
   meddelelsen skriftligt anerkende over for den Erstatningsberettigede Part, at Aftalen, herunder
   bestemmelserne om erstatning, skal gælde med hensyn til det pågældende krav.
  6. Ved anerkendelse af kravet, skal den Erstatningsgivende Part straks overtage
   kontrollen med forsvar og undersøgelse af et sådant krav, for den Erstatningsgivende Parts
   regning.
  7. Efter at den Erstatningsgivende Part har overtaget kontrollen med forsvaret og
   undersøgelsen af kravet, skal den Erstatningsberettigede Part ikke være ansvarlig over for den
   Erstatningsgivende Part for nogen omkostninger eller udgifter, som den Erstatningsberettigede
   Part pådrager sig i forbindelse med undersøgelsen og forsvaret af kravet. Dog kan den
   Erstatningsberettigede Part til enhver tid for egen regning og udgifter deltage gennem sine
   advokater eller på anden måde i sådan forsvar og undersøgelse af kravet.
  8. De erstatninger, der er fastsat ovenfor, skal gælde, uanset hvordan et relevant
   krav måtte opstå, og uanset om det er under kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), strengt ansvar
   eller andet, undtagen hvis og i det omfang det skyldes den Erstatningsberettigede Parts
   forsætlige, groft uagtsomme eller uretmæssige handling eller undladelse med hensigt at påføre
   skade eller skade, eller andre omstændigheder, hvor en Part ikke lovligt kan begrænse sit ansvar
   under gældende lov.
 17. Fortrolighed

  1. Fortrolig information

   1. Hver Part forpligter sig til at holde, og at sikre at dens respektive
    tilknyttede virksomheder, medarbejdere og andre parter, der handler på dens vegne,
    holder fortrolige oplysninger af fortrolig karakter vedrørende en anden Part og dennes
    produkter og tjenester, som de får kendskab til i forbindelse med Aftalen, herunder men
    ikke begrænset til oplysninger om den anden Parts administrative, økonomiske eller
    tekniske forhold, samt drifts- og forretningsrelaterede forhold, herunder oplysninger om
    Parternes kunder (“Fortrolig Information”).
   2. Fortrolighedsforpligtelsen gælder ikke for:
    1. oplysninger, der er eller bliver offentligt kendte af andre
     grunde end på grund af en Parts overtrædelse af sin forpligtelse til at holde
     sådanne oplysninger fortrolige i henhold til Aftalen;
    2. oplysninger, der allerede var i modtagerpartens besiddelse; eller
    3. oplysninger udviklet af en Part uafhængigt af Aftalen.
   3. En Part kan videregive Fortrolig Information, i det omfang dette er
    foreskrevet ved lov eller forskrifter, i henhold til en ordre udstedt af kompetent
    myndighed, eller i det omfang det er strengt nødvendigt for en Part at udøve sine
    rettigheder eller opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale.
   4. I tilfælde af at en Part modtager en gyldigt udstedt administrativ eller
    retslig proces, der anmoder om Fortrolig Information fra den anden Part, skal den give
    hurtig meddelelse til den anden Part om sådan modtagelse. Parten, der modtager
    processen, skal derefter være berettiget til at efterkomme sådan proces eller enhver
    anden proces i det omfang, det er tilladt ved lov.
   5. Den anden Parts Fortrolige Information må kun anvendes til det formål,
    hvortil den Fortrolige Information blev modtaget, og kun i det omfang det er nødvendigt
    for at opnå dette formål.
   6. Ved opsigelse af denne Aftale af hvilken som helst årsag, skal hver Part
    hurtigt returnere alle dokumenter og andre genstande, der indeholder den anden Parts
    Fortrolige Information, uanset mediet, hvorpå den Fortrolige Information er gemt. Al
    Fortrolig Information, der er gemt elektronisk, skal slettes, og en Part skal på den
    anden Parts anmodning bekræfte skriftligt den fulde og komplette sletning.
  2. Forholdsregler

   1. Parterne skal træffe de nødvendige forholdsregler for at forhindre
    tredjeparter i at få adgang til Fortrolig Information. I det omfang en Part skal give
    underleverandører eller andre tredjeparter adgang til Fortrolig Information, skal den
    pågældende Part pålægge den respektive tredjepart en fortrolighedsforpligtelse, som er
    mindst lige så streng som den fortrolighedsforpligtelse, som Parten er underlagt i
    henhold til denne Aftale. Hvis en Part er usikker på, om den skal give tredjeparter
    adgang til Fortrolig Information, skal Parten først drøfte sagen med den anden Part.
 18. Ændringer af Vilkår og Betingelser

  1. Bestemmelserne fastsat i disse Vilkår og Betingelser kan være genstand for
   ændringer efter Udbyderens eget skøn. Kunden skal gives rimelig forudgående skriftlig
   meddelelse, før sådanne ændringer implementeres.
 19. Diverse

  1. Force Majeure

   1. Hvis en ekstraordinær situation uden for Parternes kontrol skulle
    indtræffe, hvilket gør det umuligt at opfylde forpligtelserne i henhold til disse Vilkår
    og Betingelser, og som efter gældende lov skal klassificeres som force majeure (“Force
    Majeure”-situationer), skal den anden Part underrettes herom hurtigst muligt.
    Forpligtelserne for den berørte Part suspenderes, så længe Force Majeure-situationen
    varer ved. De tilsvarende forpligtelser for den anden Part suspenderes for samme
    periode. Det ovenfor nævnte gælder ikke med hensyn til eventuelle betalingsforpligtelser
    i henhold til klausul 7).
   2. I Force Majeure-situationer kan den anden Part kun opsige abonnementerne
    med samtykke fra den berørte Part, eller ved at give femten (15) kalenderdages varsel,
    hvis Force Majeure-situationen varer i mere end halvfems (90) kalenderdage.
  2. Hele Aftalen

   1. Aftalen repræsenterer den fulde forståelse og indeholder alle de aftalte
    vilkår mellem Parterne vedrørende det heri betragtede emne og erstatter og annullerer
    enhver tidligere aftale, forståelse eller ordning mellem Parterne, hvad enten mundtlig
    eller skriftlig, vedrørende emnet for Aftalen. Ingen fremstilling, forpligtelse eller
    løfte skal betragtes som givet eller implicit fra noget sagt eller skrevet i
    forhandlinger mellem Parterne før denne Aftale, bortset fra hvad der udtrykkeligt er
    angivet heri.
  3. Overdragelse

   1. Ingen Part må, hverken helt eller delvist, uden den anden Parts
    forudgående skriftlige samtykke, overdrage eller overføre nogen af sine rettigheder
    eller forpligtelser i henhold til denne Aftale til en tredjepart. Uanset det ovenfor
    nævnte, kan Udbyderen, underlagt rimelig varsel, overdrage eller overføre Aftalen eller
    sine rettigheder og forpligtelser heri, til et tilknyttet selskab inden for koncernen,
    herunder eventuelle datterselskaber, moderselskaber og andre tilknyttede selskaber, som
    er under kontrol af eller fælles kontrol med Udbyderen.
  4. Ingen fraskrivelse

   1. Hvis en Part undlader eller på anden måde forsømmer at håndhæve en
    bestemmelse i Aftalen, skal dette ikke betragtes som eller fortolkes som en fraskrivelse
    af Partens rettigheder i henhold til den pågældende bestemmelse, skade Partens ret til
    at træffe efterfølgende foranstaltninger eller påvirke gyldigheden af en del af Aftalen.
  5. Meddelelser

   1. Alle formelle meddelelser under denne Aftale skal ske skriftligt og
    rettes til de autoriserede repræsentanter for Parterne.
  6. Overlevelse af forpligtelser

   1. Eventuelle forpligtelser eller andre bestemmelser, der er fastsat i
    Aftalen, som på grund af deres karakter strækker sig ud over udløbet eller opsigelsen af
    Aftalen, skal overleve en sådan opsigelse eller udløb.
  7. Opdeling af Gyldighed

   1. Hvis en bestemmelse i denne Aftale er, eller på noget tidspunkt bliver,
    uhåndhævelig, ulovlig eller ugyldig i henhold til gældende lovgivning, skal de øvrige
    bestemmelser i Aftalen forblive upåvirkede heraf, og Parterne skal i god tro erstatte en sådan
    opdelt bestemmelse med et alternativ, der opnår den samme kommercielle intention i det omfang
    det er muligt.
 20. Gældende lov og jurisdiktion

  1. Aftalen skal udelukkende styres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.
  2. Hver Part accepterer uigenkaldeligt, at Københavns Byret skal have eksklusiv jurisdiktion
   som første instans til at afgøre enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår ud af eller i
   forbindelse med denne Aftale, eller dens emne eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister og
   krav).
 21. Definitioner

  1. Aftale” betyder Kundens ordre på Abonnement og disse Vilkår og
   Betingelser, inklusiv alle Bilag hertil og andre vilkår inkorporeret ved henvisning deri.
  2. Add-ons”  betyder de tilføjelser, der er tilgængelige for køb af Kunden
   i Udbyderens app-butik.
  3. Faktureringsperiode”  betyder en måned eller et år, afhængigt af Kundens
   Abonnement.
  4. Klausul” betyder en nummereret eller alfabetisk bestemmelse i Vilkår og
   Betingelser eller Bilagene, som det fremgår af sammenhængen.
  5. Kunde” betyder den enhed eller naturlige person, der har afgivet en
   ordre på Abonnement.
  6. Ikrafttrædelsesdato” betyder datoen for Kundens ordre.
  7. Intellektuelle Ejendomsrettigheder” betyder alle nuværende og fremtidige
   rettigheder inden for industrielle eller intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, blandt andet, (i)
   processer og teknologi (uanset om de er patenterbare eller ej); (ii) knowhow, forretningshemmeligheder,
   forretningsmodeller og anden fortrolig information; (iii) ophavsrettigheder og andre
   forfatterrettigheder, database rettigheder og teknisk information af enhver art; (iv) varemærker,
   handelsnavne og domænenavne; og (iv) andre lignende rettigheder, hvad enten registreret eller
   uregistreret, og inklusive alle Tilføjelser (eller rettigheder til at ansøge om), og fornyelser eller
   forlængelser af, sådanne rettigheder og alle lignende eller ækvivalente rettigheder eller former for
   beskyttelse, som nu eller i fremtiden kan eksistere i enhver del af verden.
  8. Part/Parter” betyder enten Udbyderen eller Kunden eller
   begge, som det fremgår af sammenhængen.
  9. Platform” betyder Udbyderens proprietære platform til styring og tilbud
   af aftalehåndtering, registrering og fakturering for sundhedssektoren.
  10. Tjeneste” betyder Udbyderens levering af Platformen, tilføjelser og
   andre relaterede tjenester til Kunden.
  11. Abonnement”  betyder Kundens abonnement på Udbyderens Tjenester.
Tilbage til toppen

Vi har modtaget din E-mail

Vi vil vende retur til dig hurtigst muligt med svar på dine spørgsmål

Ups!

Noget gik galt. Prøv igen eller kontakt os direkte på [email protected]

Har du et spørgsmål? close